Futsalslovakia.sk

Všeobecné podmienky - futsalslovakia.sk

1. Potvrdenie a súhlas s podmienkami

Prevádzkovateľ internetových stránok http://www.futsalslovakia.sk (ďalej len „stránky“) SLOVENSKÝ FUTSAL, so sídlom Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava - Ružinov, IČO 31825443 (ďalej len „prevádzkovateľ“) na stránkach zobrazuje informácie o športových aktivitách, výsledkový servis, blog a súťaže. 

Prevádzkovateľ službu poskytuje za zmluvných podmienok (ďalej len „podmienky“) uvedených v tejto zmluve. Registráciou do systému prevádzkovateľa partner vyslovuje súhlas s týmito podmienkami. V prípade, že partner s podmienkami alebo niektorou z častí týchto podmienok nesúhlasí, registrácia sa nesmie vykonať a partner nemá právo na využívanie služieb prevádzkovateľa.

2. Osobné údaje a ich ochrana

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri vyplnení osobných údajov do formulára na stránke www.futsalslovakia.sk. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním formulára alebo pri registrácii na portáli www.futsalslovakia.sk, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti prevádzkovateľa týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme. Návštevník udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov návštevníka

Návštevník zaslaním formuláru prevádzkovateľovi čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby prevádzkovateľ spracúval a uschovával jeho osobné údaje, a to na účely zasielania informácii o novinkách a akciových ponúkach partnerov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi návštevníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov návštevníka v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže návštevník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu návštevníka prevádzkovateľovi.

Návštevník má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke po prihlásení.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel zasielania informácii o novinkách a akciových ponukách partnerov.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

3. Zmena podmienok

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky. Po akejkoľvek takejto zmene prevádzkovateľ zverejní zmenené podmienky na stránke a tak partnera o tejto zmene informuje. Nové zmenené podmienky vstúpia do platnosti automaticky po zverejnení na stránke. Inak sa podmienky nemôžu meniť s výnimkou, keď obe strany podpíšu písomnú dohodu. Ďalšie používanie služieb po zverejnení zmenených podmienok na tejto stránke potvrdzuje súhlas partnera s novými podmienkami.

4. Záverečné ustanovenia

V prípade, že niektoré nariadenia týchto pravidiel budú celé, alebo sčasti, prehlásené za neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné, bude zostávajúca časť týchto pravidiel platiť v plnom rozsahu. Tieto pravidlá budú upravované a interpretované v súlade so zákonmi Slovenskej Republiky a budú predmetom patriacim do výlučnej jurisdikcie súdov v Slovenskej Republike. Tieto pravidlá a všetky modifikácie k týmto pravidlám predstavujú celú zmluvu medzi stranami. Podľa tejto dohody partner nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti prevádzkovateľa previesť na niekoho iného žiadny podiel a/alebo výhody.

 

Naposledy zmenené
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Martin Čambal

Mám 32 rokov. Spravujem web stránku futsalslovakia už ôsmym rokom. Občas niečo napíšem, okomentujem. Robím to pravidelne nepravidelne na úkor voľného času, pretože si myslím, že futsal si zaslúži svoje miesto na internete.