Futsalslovakia.sk

Nekategorizované

Nekategorizované (3)

Všeobecné podmienky - futsalslovakia.sk

1. Potvrdenie a súhlas s podmienkami

Prevádzkovateľ internetových stránok http://www.futsalslovakia.sk (ďalej len „stránky“) SLOVENSKÝ FUTSAL, so sídlom Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava - Ružinov, IČO 31825443 (ďalej len „prevádzkovateľ“) na stránkach zobrazuje informácie o športových aktivitách, výsledkový servis, blog a súťaže. 

Prevádzkovateľ službu poskytuje za zmluvných podmienok (ďalej len „podmienky“) uvedených v tejto zmluve. Registráciou do systému prevádzkovateľa partner vyslovuje súhlas s týmito podmienkami. V prípade, že partner s podmienkami alebo niektorou z častí týchto podmienok nesúhlasí, registrácia sa nesmie vykonať a partner nemá právo na využívanie služieb prevádzkovateľa.

2. Osobné údaje a ich ochrana

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri vyplnení osobných údajov do formulára na stránke www.futsalslovakia.sk. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním formulára alebo pri registrácii na portáli www.futsalslovakia.sk, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti prevádzkovateľa týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme. Návštevník udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov návštevníka

Návštevník zaslaním formuláru prevádzkovateľovi čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby prevádzkovateľ spracúval a uschovával jeho osobné údaje, a to na účely zasielania informácii o novinkách a akciových ponúkach partnerov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi návštevníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov návštevníka v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže návštevník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu návštevníka prevádzkovateľovi.

Návštevník má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke po prihlásení.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel zasielania informácii o novinkách a akciových ponukách partnerov.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

3. Zmena podmienok

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky. Po akejkoľvek takejto zmene prevádzkovateľ zverejní zmenené podmienky na stránke a tak partnera o tejto zmene informuje. Nové zmenené podmienky vstúpia do platnosti automaticky po zverejnení na stránke. Inak sa podmienky nemôžu meniť s výnimkou, keď obe strany podpíšu písomnú dohodu. Ďalšie používanie služieb po zverejnení zmenených podmienok na tejto stránke potvrdzuje súhlas partnera s novými podmienkami.

4. Záverečné ustanovenia

V prípade, že niektoré nariadenia týchto pravidiel budú celé, alebo sčasti, prehlásené za neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné, bude zostávajúca časť týchto pravidiel platiť v plnom rozsahu. Tieto pravidlá budú upravované a interpretované v súlade so zákonmi Slovenskej Republiky a budú predmetom patriacim do výlučnej jurisdikcie súdov v Slovenskej Republike. Tieto pravidlá a všetky modifikácie k týmto pravidlám predstavujú celú zmluvu medzi stranami. Podľa tejto dohody partner nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti prevádzkovateľa previesť na niekoho iného žiadny podiel a/alebo výhody.

 

Čítať ďalej...

Projekt futsalslovakia pomáha rozvoju futsalu

Futsalslovakia.sk je jediný komplexný futsalový portál na Slovensku s návštevnosťou 25 tisíc návštev mesačne. Ako mnohí vieme financovanie športu na Slovensku nie je jednoduché a hľadanie zdrojov financovania je obzvlášť ťažké. Rozhodli sme sa preto využiť naše know-how a pomôcť finančne rozvoju futsalu v regiónoch. 

Financovanie regiónov je doposiaľ prevažne z úhrad štartovného klubmi. Chceli by sme, aby príjmy z reklám, ktoré futsalslovakia.sk bude mať sa rozdelili v prospech regiónov a mohli sa tak financovať dobrovoľníci, materiálno-technické vybavenie a iné aktivity v kompetenciách regiónov. 

Bannerová reklama

Bannerová reklama na stránkach futsaslovakie prináša príjem z počtu realizovaných preklikov na stránky inzerenta.

Zľavové kódy

Zľavové kódy budú prinášať príjem v podobe provízie z realizovaných nákupov.

Stránky klubov

Stránky klubov budú prinášať príjem vo forme ročného poplatku za prevádzku webovej stránky klubu. Tento poplatok nebude presahovať výšku poplatku za hosting a doménu u iných prevádzkovateľov stránok. Výhoda v prevádzkovaní stránok klubu pod systémom futsalslovakia.sk bude prinášať úsporu v správe stránky, nakoľko všetky štatistické informácie o zápasoch, strelcoch klubu a tabuľky budú preberané zo stránok futsalslovakia automaticky.

Email marketing

Databáza emailov na návštevníkov web stránky a kluby hrajúce v súťažiach SF s akciovými ponukami partnerov bude predstavovať príjem vo forme paušálnej úhrady za odoslanie emailov. 

Cieľ

Pokiaľ prvý rok prevádzky zarobí stránka v prospech futsalu 1000 - 2000 Eur budeme to považovať za úspech. Pričom tento systém má potenciál systematického medziročného rastu a v prípade zvýšenia návštevnosti vďaka rozšíreniu funkcii stránky aj reálny. Vychádzajúc zo súčasných podmienok na trhu a existujúcej konkurencie.

 

 

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála