Futsalslovakia.sk

Súťažný ročník 1.SLF 2016-2017 vyžrebovaný, ALE...

V sobotu 30.7.2016 sa v Banskej Bystrici-Kremničke uskutočnilo informatívne stretnutie štatutárnych zástupcov klubov, ktoré v zmysle noriem SF majú právo účasti v 1. SLF 2016-2017, so zástupcami Exekutívy SF a Výkonného výboru SF. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia všetkých 10 prvoligových klubov, vrátane nováčika súťaže Wild Boys´02 Bratislava. Na programe bola informácia k novinkám v Rozpise súťaže 2016-2017 a k aplikovaniu niektorých nových výkladov Pravidiel futsalu. Súčasťou predsezónneho stretnutia malo byť aj vyžrebovanie nového súťažného ročníka 2016-2017, ktorého začiatok je plánovaný na 9. september 2016.

Zúčastnené kluby sa zhodli na dvoch drobných úpravách znenia Rozpisu súťaže v oblasti dohrávania zápasov oproti úradným hracím časom a odkladania zápasov z dôvodu účasti hráčov v reprezentáciách (časť B.3. písm. d), e), j) Rozpisu súťaže). Naďalej platí, že zápasy sa po dohode súperov zásadne predohrávajú a dohrávky nie sú povolené. Dohrávkou sa však už nebude rozumieť odohratie zápasu (odloženého po dohode súperov z pôvodného úradného termínu) v lehote do dňa predchádzajúceho úradnému hraciemu dňu nasledujúceho kola - tzn. ak sa mužstvá z nejakých dôvodov dohodnú na presunutí termínu zápasu, ktorého pôvodný hrací deň mal byť napríklad piatok 9. septembra, na štvrtok 15. septembra (t.j. na deň pred dňom ďalšieho kola, ktoré je v zmysle termínovníka plánované na 16. septembra), bude takáto dohoda riadiacim orgánom povolená, nakoľko v zmysle nového znenia sa táto zmena nebude považovať za dohrávku. To z logických športových dôvodov nebude platiť pre posledné 3 kolá základnej časti resp. pre posledné 3 kolá prelínacej súťaže, kedy takéto dohrávky nebudú umožnené. Kluby sa tiež dohodli na tom, že klub má automaticky právo na odloženie zápasu v prípade, ak v termíne úradného hracieho času sa jeho hráči zúčastňujú reprezentačnej akcie, a to v počte min. 1 hráč pri akcii A-reprezentácie a min. 2 hráčoch pri akcii mládežníckych reprezentácií. Dohoda klubov spočívala v rôznom prístupe k odkladaniu zápasov pri akciách A-reprezentácie a pri akciách mládežníckych reprezentácií, keď sa kluby dohodli na zvýšení minimálneho počtu reprezentantov pri mládežníckych reprezentačných akciách z 1 na 2 hráčov zúčastňujúcich sa akcie.

Napriek tomu, že v čase zasadnutia neboli v ISSF evidované ešte prihlášky klubov MFsK Nitra, FTVŠ UK Bratislava, MFK Nové Zámky, FK Prešov (lehota na prihlásenie bola 30.7.2016 do 24,00 hod.), Exekutíva SF vyžrebovala čísla pre nový súťažný ročník s tým, že pokiaľ niektorý klub sa neprihlási, resp. nesplní povinnosti podľa Rozpisu súťaže, bude sa postupovať v zmysle noriem SF. Zástupcovia klubov si vyžrebovali nasledovné čísla pre súťažný ročník 1.SLF 2016-2017:

1. Wild Boys´02 Bratislava
2. MFsK Nitra
3. FK Dragons Podolie
4. FTVŠ UK Bratislava
5. Slov-matic FOFO Bratislava
6. Futsal Team Levice
7. MFK Nové Zámky
8. FK Prešov
9. ŠK Makroteam Žilina
10. Across Pinerola Bratislava

Z toho vyplynulo podľa Súťažného poriadku SF zloženie dvojíc pre jednotlivé kolá 1.SLF, pričom 9. septembra 2016 by sa v úvodnom kole mali odohrať tieto zápasy:

Wild Boys´02 Bratislava - Across Pinerola Bratislava
MFsK Nitra - ŠK Makroteam Žilina
FK Dragons Podolie - FK Prešov
FTVŠ UK Bratislava - MFK Nové Zámky
Slov-matic FOFO Bratislava - Futsal Team Levice.

Iste ste si všimli, že v texte používame podmieňovacie slovné spojenie "mali by sa odohrať". Žiaľ v deň uzávierky prihlášok je nutné takto formulovať zloženie úvodného kola 1.SLF 2016-2017, a to nielen preto, že v čase žrebovania ešte neboli systémom zaevidované prihlášky všetkých 10 oprávnených klubov. Na záver sobotňajšieho zasadnutia totiž pán Ladislav Križan, ako zástupca 4 klubov (FTVŠ UK Bratislava, Slov-matic FOFO Bratislava, MFsK Nitra, MFK Nové Zámky) zakladajúcich občianske združenie "Združenie futsalových klubov Slovenskej republiky", informoval zúčastnených o tejto aktivite a súčasne prezentoval požiadavky týchto klubov resp. tohto združenia už pre nastávajúci súťažný ročník 2016-2017 (zriadenie ďalšieho bankového účtu na zloženie finančnej zábezpeky klubov, platba poplatku na činnosť klubov nie vopred, ale mesačne podľa skutočných nákladov, riadenie 1. SLF týmto združením). Navyše prezentácia požiadaviek bola ultimatívna do tej podoby, že pokiaľ nebudú požiadavky splnené, tieto kluby nebudú účinkovať v 1.SLF... Prítomní členovia Exekutívy SF a Výkonného výboru SF po krátkej diskusii túto informáciu vzali na vedomie a po skončení stretnutia s klubmi sa touto témou zaoberali na svojom plánovanom spoločnom zasadnutí.

Pozn. redakcie (podľa informácie Exekutívy SF zo systému ISSF): Lehotu na prihlásenie do 1.SLF dodržalo 8 mužstiev a prihlášku "nestihli" do 30.7.2016 do 24.00 h podať Nitra* a Prešov.

* V utorok 2. 8. 2016 podala prihlášku do súťaže MFsK Nitra.

Predseda SF Dušan Dobšovič k záverom zo zasadnutia VV SF a Exekutívy SF konštatoval: "Okrem vopred pripraveného programu sme sa museli zaoberať aj čerstvou informáciou p.Križana, ktorý na predsezónnom stretnutí zástupcov klubov informoval o iniciatíve niektorých klubov založiť spoločné združenie. Na jednej strane sme radi a vítame iniciatívu klubov vzájomne komunikovať, keďže táto komunikácia tu dlhodobo absentovala, veď kluby sa nedokázali dlhodobo dohodnúť na svojich zástupcoch v orgáne riadiacom ich vlastnú súťaž, či na svojich delegátoch pre Konferenciu SF. Bude v absolútnom poriadku, ak sa kluby dohodnú na zriadení nejakého svojho "zoskupenia" aj na oficiálnej právnej báze, ak to považujú za potrebné, a vznikne tak nový partner pre VV SF, Exekutívu SF, či ďalšie orgány SF. V tejto chvíli však považujeme túto iniciatívu a hlavne požiadavku "okamžitého vstupu do riadenia 1.SLF" za časovo nevhodne nastavenú a navyše absolútne nepripravenú. Nie je nám v tejto súvislosti jasné, prečo iniciátori neprišli so svojou myšlienkou skôr, či už do VV SF, do Exekutívy SF, alebo do všetkých klubov 1.SLF, a takisto nepoznáme odpovede na množstvo praktických s tým súvisiacich otázok. Mňa osobne navyše mrzí aj skutočnosť, že p.Križan opätovne zavádza futsalovú verejnosť a klame tvrdením o tom, že toto Združenie je členom Slovenského futbalového zväzu. Nie je členom SF, nie je členom SFZ a nie je zatiaľ ani riadne registrovaným občianskym združením na Ministerstve vnútra SR! Napriek tomu sme sa na zasadnutí VV SF dohodli, že sa s p.Križanom stretneme, vypočujeme si podrobnejšie vysvetlenie, necháme si zodpovedať dnes vystupujúce otázky a až následne spoločne s Exekutívou SF vyslovíme záverečné stanovisko k jeho striktným požiadavkám. Opakujem, vítame komunikáciu klubov, no nemôžeme sa nechať nútiť do krokov, pri ktorých nie sme presvedčení, že v konečnom dôsledku budú na prospech futsalu. Zodpovednosť za futsal v SR definujú Stanovy SF a Stanovy SFZ, ustanovuje Konferencia SF a dnes sa voči členskej základni zodpovedá VV SF v súčasnom zložení, a tak tomu bude až do Konferencie v roku 2017. Na záver ešte jedno konštatovanie k nastolenej téme - kluby aj dnes majú možnosť aktívne sa podieľať na riadení súťaží svojimi zástupcami v Exekutíve SF a v tejto súvislosti už dlhšie navrhujeme zvýšenie počtu aktívnych členov Exekutívy SF či už z radov klubov (prvoligových i druholigových) alebo z radov štyroch regionálnych združení SF. Nemáme preto žiadny problém s tým, aby do riadenia 1.SLF vstúpili aktívne aj zástupcovia spomínaného novo sa tvoriaceho združenia, hoci fakticky sú tam aj dnes... otvorili sme tému zvýšenia počtu delegátov Konferencie SF zo strany klubov, hoci kluby mali problém naplniť aj súčasných 6 delegátov... na tohtoročnú Konferenciu SF prichádzame s úpravami Stanov SF tak, aby sa klubom zvýšila aj kontrolná právomoc prostredníctvom orgánov SF...a pod.. Žiaľ dnes máme opäť pocit, že niekto pár mesiacov pred voľbami potrebuje narušiť našu koncepčnú systematickú prácu a preto vyzývame všetkých, nerozoberajme dnes skladačku zvanú "Futsal na Slovensku" nejakými nepremyslenými a neprediskutovanými krokmi na nejaké drobné kúsky. Neuberajme si vzájomne energiu v tejto chvíli opäť na vnútorné ataky neprinášajúce osoh pre nikoho, ale venujme všetku energiu novej situácii, ktorá futsal čaká od 1.1.2017 z titulu nového spôsobu štátneho financovania. Nekazme si teraz, z nášho pohľadu, celkom dobré východiskové podmienky budúcej spolupráce so SFZ."

Pridané:

Kto s kým v ročníku 2016-2017:

I. kolo   
Wild Boys´02 Bratislava-----–Across Pinerola Bratislava
2---------------------------–ŠK Makroteam Žilina
FK Dragons Podolie----------–8
FTVŠ UK Bratislava----------–MFK Nové Zámky
Slov-Matic FOFO Bratislava--–Futsal Team Levice 

II. kolo  
Across Pinerola Bratislava--–Futsal Team Levice
MFK Nové Zámky--------------–Slov-Matic FOFO Bratislava
8---------------------------–FTVŠ UK Bratislava
ŠK Makroteam Žilina---------–FK Dragons Podolie
Wild Boys´02 Bratislava-----–2

III. kolo
2---------------------------–Across Pinerola Bratislava
FK Dragons Podolie----------–Wild Boys´02 Bratislava
FTVŠ UK Bratislava----------–ŠK Makroteam Žilina 
Slov-Matic FOFO Bratislava--–8
Futsal Team Levice----------–MFK Nové Zámky

IV. kolo
Across Pinerola Bratislava--–MFK Nové Zámky
8---------------------------–Futsal Team Levice 
ŠK Makroteam Žilina---------–Slov-Matic FOFO Bratislava
Wild Boys´02 Bratislava-----–FTVŠ UK Bratislava
2---------------------------–FK Dragons Podolie

V. kolo
FK Dragons Podolie----------–Across Pinerola Bratislava
FTVŠ UK Bratislava----------–2
Slov-Matic FOFO Bratislava--–Wild Boys´02 Bratislava
Futsal Team Levice----------–ŠK Makroteam Žilina 
MFK Nové Zámky--------------–8

VI. kolo
Across Pinerola Bratislava--–8
ŠK Makroteam Žilina---------–MFK Nové Zámky
Wild Boys´02 Bratislava-----–Futsal Team Levice
2---------------------------–Slov-Matic FOFO Bratislava
FK Dragons Podolie----------–FTVŠ UK Bratislava

VII. kolo
FTVŠ UK Bratislava----------–Across Pinerola Bratislava
Slov-Matic FOFO Bratislava--–FK Dragons Podolie     
Futsal Team Levice----------–2
MFK Nové Zámky--------------–Wild Boys´02 Bratislava
8---------------------------–ŠK Makroteam Žilina

VIII. kolo
Across Pinerola Bratislava--–ŠK Makroteam Žilina
Wild Boys´02 Bratislava-----–8
2---------------------------–MFK Nové Zámky
FK Dragons Podolie----------–Futsal Team Levice
FTVŠ UK Bratislava----------–Slov-Matic FOFO Bratislava

X. kolo
Slov-Matic FOFO Bratislava--–Across Pinerola Bratislava
Futsal Team Levice----------–FTVŠ UK Bratislava
MFK Nové Zámky--------------–FK Dragons Podolie
8---------------------------–2
ŠK Makroteam Žilina---------–Wild Boys´02 Bratislava

1.-Wild Boys´02 Bratislava
2.-MFsK Nitra
3.-FK Dragons Podolie
4.-FTVŠ UK Bratislava
5.-Slov-matic FOFO Bratislava
6.-Futsal Team Levice
7.-MFK Nové Zámky
8.-FK Prešov
9.-ŠK Makroteam Žilina
10.-Across Pinerola Bratislava

 

Naposledy zmenené
Ohodnotiť túto položku
(12 hlasov)