NOVÉ

Volebná konferencia 2017

Výkonný výbor SF na svojom marcovom zasadnutí v súlade s článkom 8 odsek 3 Stanov Slovenského futsalu rozhodol o zvolaní volebnej Konferencie Slovenského futsalu 2017. V tejto súvislosti v súlade s článkom 2 odsek 4 Rokovacieho poriadku SF Výkonný výbor SF oznamuje, že

Volebná konferencia Slovenského futsalu 2017 sa uskutoční v sobotu 10. júna 2017 o 11.30 hod. v Púchove.

Predbežný program:

1. Otvorenie, privítanie a úvodné oboznámenie KSF s účasťou delegátov.
2. Predloženie návrhu a schválenie programu rokovania KSF.
3. Predloženie návrhu a schválenie pracovných komisií KSF.
4. Správa o plnení uznesenia z poslednej KSF.
5. Správa o činnosti a hospodárení SF za obdobie od poslednej KSF.
6. Správa kontrolóra SF a Revíznej komisie SF za obdobie od poslednej KSF.
7. Novelizácia Stanov SF (zrušenie Revíznej komisie SF).
8. Spôsob prerozdelenia členských príspevkov SF.
9. Diskusia.
10. Doplnenie členov Volebnej komisie SF a voľba predsedu Volebnej komisie SF.
11. Voľba predsedu SF.
12. Voľba členov VV SF.
13. Voľba predsedu Komisie pre riadenie súťaží.
14. Voľba kontrolóra SF.
15. Informácia o uzneseniach z KSF.
16. Ukončenie konferencie.

Výkonný výbor SF vyzýva oprávnené osoby, aby písomne doručili VV SF najneskôr 14 dní pred zasadnutím Konferencie SF (t. j. do 27. 5. 2017) prípadné návrhy do programu s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentami. Pozvánka s programom zostaveným na základe návrhu VV SF a návrhov doručených na SF podľa predchádzajúcej vety bude rozoslaná pozvaným osobám najneskôr 5 dní pred zasadnutím Konferencie SF.

Ďalšie informácie, ktoré vyplývajú zo Stanov SF, z Volebného poriadku SF a z Rokovacieho poriadku SF a ktoré súvisia s konaním volebnej Konferencie SF 2017, budú postupne doplňované do tohto článku (napr. zloženie delegátov, spôsob predkladania kandidátov na volené funkcie, kandidátne listiny).

 

Naposledy zmenené
Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)

Prihlásiť sa alebo Zaregistrovať sa

Máte facebook konto?

Prihláste sa rýchlo a ľahko pomocou Vášho konta na Facebooku bez nutnosti vyplňovať registráciu

fb iconPrihlásiť sa cez facebook

Prihlásiť saZaregistrovať sa

Registrácia užívateľa
alebo Zrušiť