Futsalslovakia.sk

Volebná konferencia 2017 (DOPLNENÉ k 7.6.2017)

Výkonný výbor SF na svojom marcovom zasadnutí v súlade s článkom 8 odsek 3 Stanov Slovenského futsalu rozhodol o zvolaní volebnej Konferencie Slovenského futsalu 2017. V tejto súvislosti v súlade s článkom 2 odsek 4 Rokovacieho poriadku SF Výkonný výbor SF oznamuje, že

Volebná konferencia Slovenského futsalu 2017 sa uskutoční v sobotu 10. júna 2017 o 11.30 hod. v Púchove.

Predbežný program:

1. Otvorenie, privítanie a úvodné oboznámenie KSF s účasťou delegátov.
2. Predloženie návrhu a schválenie programu rokovania KSF.
3. Predloženie návrhu a schválenie pracovných komisií KSF.
4. Správa o plnení uznesenia z poslednej KSF.
5. Správa o činnosti a hospodárení SF za obdobie od poslednej KSF.
6. Správa kontrolóra SF a Revíznej komisie SF za obdobie od poslednej KSF.
7. Novelizácia Stanov SF (zrušenie Revíznej komisie SF).
8. Spôsob prerozdelenia členských príspevkov SF.
9. Diskusia.
10. Doplnenie členov Volebnej komisie SF a voľba predsedu Volebnej komisie SF.
11. Voľba predsedu SF.
12. Voľba členov VV SF.
13. Voľba predsedu Komisie pre riadenie súťaží.
14. Voľba kontrolóra SF.
15. Informácia o uzneseniach z KSF.
16. Ukončenie konferencie.

Výkonný výbor SF vyzýva oprávnené osoby, aby písomne doručili VV SF najneskôr 14 dní pred zasadnutím Konferencie SF (t. j. do 27. 5. 2017) prípadné návrhy do programu s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentami. Pozvánka s programom zostaveným na základe návrhu VV SF a návrhov doručených na SF podľa predchádzajúcej vety bude rozoslaná pozvaným osobám najneskôr 5 dní pred zasadnutím Konferencie SF.

Zloženie delegátov KSF 2017

Na Konferencii SF 2017 sú oprávnení zúčastniť sa 53 delegáti s hlasovacím právom v nasledovnom zložení:

a) 10 delegáti za kluby pôsobiace v najvyššej súťaži (štatutári alebo iní ustanovení zástupcovia klubov 1.SLF zo sezóny 2016/2017),
b) 8 delegáti za kluby pôsobiace v druhej najvyššej súťaži (štatutári alebo iní ustanovení zástupcovia klubov 2.SLF zo sezóny 2016/2017 - po 2 z každého regionálneho združenia),
c) 32 delegátov za regionálne združenia SF (zástupcovia regionálnych združení v počte zohľadňujúcom členskú základňu - 9 Bratislava, 10 - západoregión, 12 - stredoregión, 1 - východoregión),
d) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu trénerov,
e) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu rozhodcov a delegátov,
f) 1 delegát zastupujúci ženský futsal.

Každý delegát má jeden hlas a všetky hlasy delegátov sú si rovné. Oprávnenie hlasovať majú výlučne prítomní delegáti. Delegáta môže na KSF vo vážnych dôvodoch zastupovať náhradník, ktorý je kreovaný obdobným spôsobom ako delegát. Predsedovia regionálnych združení sú povinní najneskôr do pondelka 5.6.2017 oznámiť VV SF ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ) delegátov KSF a ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

Kandidátne listiny pre voľby 2017

Návrhy kandidátov na volených členov orgánov SF musia byť podané písomne na SF (emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ) najmenej 5 dní pred dňom konania KSF, na ktorej sa konajú voľby (t.j. v pondelok 5.6.2017 do 24,00 h.). Jedna osoba môže prijať kandidatúru iba na jednu funkciu volenú na tej istej KSF. Kandidát na volenú funkciu musí spĺňať základné podmienky:

a) individuálne členstvo v SF a SFZ; podmienka individuálneho členstva v SF a SFZ kandidáta na funkciu sa považuje za splnenú podaním prihlášky za individuálneho člena SFZ,
b) spôsobilosť na právne úkony bez obmedzení,
c) bezúhonnosť,
d) súhlas s kandidatúrou.

Návrh kandidáta musí obsahovať:

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý,
b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta,
c) emailový kontakt na komunikáciu s kandidátom.

K návrhu kandidáta je potrebné pripojiť nasledovné prílohy:

a) stručný životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom i športovom pôsobení,
b) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, emailový kontakt) v SF v súvislosti s voľbami,
c) súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania KSF za účelom propagácie SF a preukázania transparentnosti priebehu KSF, ak ho volí KSF,
d) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za člena,
e) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony bez obmedzení,
f) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
g) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou.

Voľba členov VV SF - zložená z dielčich volieb nasledovne:

- voľba 4 členov regionálnych združení (1 za každé združenie) - z minimálne 2 kandidátov navrhnutých konferenciou príslušného regionálneho združenia
- voľba 1 člena - zástupcu trénerov - z minimálne 3 kandidátov zvolených záujmovou skupinou trénerov zapísaných v zozname trénerov SF
- voľba 1 člena - zástupcu rozhodcov a delegátov z minimálne 3 kandidátov zvolených záujmovou skupinou rozhodcov a delegátov zapísaných v zozname rozhodcov a delegátov SF
- voľba 4 členov bez špecifického určenia

Ak počet navrhovaných kandidátov pre voľby do VV SF za regióny, za skupinu trénerov, za skupinu rozhodcov a delegátov nedosiahne horeuvedené počty, KSF nebude voliť príslušného člena VV SF a miesto zostane neobsadené až do KSF, kde bude tento člen zvolený.

 

Kandidátne listiny nájdete v prílohe tohto článku.

 

Naposledy zmenené
Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)